منظور از یک واحد میوه چیست؟

منظور از یک واحد میوه 75 کالری از هر نوع میوه است. برای مثال یک پرتقال متوسط یا یک سیب متوسط دارای 75 کالری است. برای اینکه در انتخاب کالری میوه ها دچار خطا نشوید از اپلیکیشن زیره استفاده کنید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.