چرا در لیست غذایی خود سه وعده صبحانه داریم؟

سه وعده صبحانه برای ایجاد تنوع در لیست غذایی نوشته شده است. هر کدام را دوست دارید، انتخاب کنید. متاسفانه برخی بدون دقت به لیست غذایی فکر می کنند هر سه وعده را باید هنگام صبحانه استفاده کنند.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.