آیا در بارداری دوم هم می توانم از رژیم بارداری قبلی استفاده کنم؟

این موضوع کاملا به میزان اضافه وزن بعد از بارداری بستگی دارد. اگر در بارداری دوم وزن زیادی اضافه کرده باشید، نمی توانید از رژیم قبل استفاده کنید و باید رژیم جدیدی برای شما تنظیم شود. اما اگر میزان اضافه وزن شما به اندازه ی بارداری اول باشد، می توانید از همان رژیم قبل استفاده کنید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.