آیا داشتن سابقه رژیم های دیگر در روند رژیم تاثیری دارد؟

بله قطعا داشتن سابقه رژیم باعث کندی کاهش وزن خواهد بود.
اگر فرد رژیم سختی گرفته باشد بدن ماهیچه از دست داده و سوخت و ساز بدن کند می شود. همچنین پس از یک رژیم سخت که معمولا بازگشت وزن اتفاق می افتد فرد انگیزه خود را از دست داده است و خاطره خوبی از رژیم ندارد و احتمالا زودتر خسته می شود.
اگر کاربر رژیم سختی نگرفته باشد، بدن فرد به روند رژیم عادت کرده و کاهش وزن به آهستگی اتفاق می افتد.
بنابراین داشتن سابقه رژیم از هر نوع که باشد منجر به کندی کاهش وزن خواهد شد.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.