منظور از یک واحد میوه چقدر است؟

یک واحد میوه مقداری از میوه است که به اندازه 75 کالری انرژی داشته باشد. این مقدار بستگی به نوع میوه دارد. برای هر کدام اندازه‌های متفاوتی مدنظر است. اندازه هر واحد میوه را می‌توانید در لینک توضیحات لیست غذایی مشاهده کنید که در شروع رژیم غذایی برای شما ارسال می‌شود.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.